Haberler

AHMETLİ BELEDİYESİ 2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

12.01.2016

 AHMETLİ BELEDİYESİ 2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

 

 

 

AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

            Bu rapor, 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler e esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır”. Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.

            2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi uyarınca evsel katı hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir.

 

Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.

 

Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, 3. Bölümünde Maliyetler, 4. Bölümünde Tarifeler ve 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

 

 

2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ

            Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmaları zorunlu kılmaktadır.

            Bu raporda “tarife” terimi bir evsel atık idaresinin, evsel atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yaralanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretleri ifade etmektedir. Bu yöntemle öncelikle sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

Toplam sistem maliyeti=Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Öz Kaynak Getirisi

 

Tarife Hesaplamasında Şu Adımlar İzlenmiştir.

Hizmet kapsamı tanımlanmıştır.

Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

Öz Kaynak getirisi hesaplanmıştır.

Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.

Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

 

 

 

3. MALİYETLER

3.1. Hizmet Kapsamı

Hizmetin kapsamı; Katı Atık Yönetimidir.

 

3.2. Toplam Maliyetin Hesaplanması

Toplam sistem maliyetinde iki unsur dikkate alınmıştır. Unsurlardan birincisi Kılavuzun 5.2.1. kısmında açıklanan Direk Maliyetler, ikincisi kılavuzun 5.2.5 bölümünde açıklanan Öz Kaynak Getirisidir.

Ayrıca çevre temizlik vergisine konu işlerle evsel katı atık toplanma hizmetinin ayrı ihale edilmiş olması nedeniyle hesaplamalarda çevre temizlik vergisi dikkate alınmamıştır.

Direk maliyetin içerisinde evsel katı atığın toplanması işine ait hizmet alım maliyeti bulunmakta olup kılavuzda belirtildiği üzere 2015 yılında yapılan hizmet alım giderleri dikkate alınmıştır. Hizmet alım giderlerine ilişkin ayrıntılı döküm aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

Tablo 1: 2015 YILI Hizmet Alım Giderlerinin Dökümü

 

2015 YILI HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DÖKÜMÜ

OCAK

40.334,03 TL

ŞUBAT

44.612,13 TL

MART

44.612,13 TL

NİSAN

54.031,83TL

MAYIS

52.637,38TL

HAZİRAN

48.011,70TL

TEMMUZ

49.339,81TL

AĞUSTOS

49.650,28 TL

EYLÜL

51.017,45 TL

EKİM

48.421,34TL

KASIM

47.192,38 TL

ARALIK

47.192,38 TL

TOPLAM

577.052,84 TL

 

SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ HESAPLARI

Hizmet alım gideri

577.052,84.-tl

Konteyner/Varil gideri

51.445,00.-tl

Akaryakıt Gideri

 105.390,22-tl

Araç Kira Bedeli

 0

Tamir Bakım Onarım gideri

57.711,04.-tl

Ot Süpürgesi

 7.899,00.-tl

Toplam KDV hariç

677.540,76.-TL/YIL KDV Hariç

Toplam KDV DAHİL

799.498,10-TL/YIL KDV DAHİL

 

 

EVSEL KATI ATIK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL GİDERLERİ

 

PERSONEL GİDERLERİ

MÜDÜR V.(1 KİŞİ)

3.870,63(1*12)

46.447,56 TL/YIL

KADROLU İŞÇİ 6 KİŞİ)

16.538,23(1*12)

198.458,76TL/YIL

TOPLAM

 

244.906,32.-TL/YIL

 

TOPLAM MALİYET HESABI

Direk Maliyet Toplamı= Hizmet Alım Gideri + Personel Giderleri

 

= 799.498,10 TL/yıl + 244.906,32.-TL/YIL

=1.044.404,42-TL/YIL

2015 yılı yeniden değerleme oranı %5,58

Özkaynak Getirisi =Hizmet alım gideri x yeniden değerleme oranı

 

1.044.404,42 x%5,58 = 58.277,76

 

Maliyet = Hizmet alım gideri +Özkaynak getirisi

 

Maliyet = 1.044.404,42.-tl + 58.277,76

TOPLAM MALİYET : 1.102.682,18.-TL

 

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ                                                       

MALİYETLER

TOPLAM TL.

Direk maliyetler

1.044.404,42-tl

Dolaylı Maliyetler

0

Özkaynak Getirisi (%5,06)

58.277,76.-tl

Toplam sistem maliyeti

1.102.682,18.-tl

Satış geliri

 

Tahakkuk Eden Ç.T.V(konutlar)(-)

88.736,79-tl

Tahakkuk Eden Ç.T.V(işyerleri)(-)

13.527,52.-tl

NET SİSTEM TOPLAM MALİYETİ

1.204.946,49-TL

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün verilerine göre Ahmetli Belediye Başkanlığının  yıllık toplamış olduğu evsel atık miktarı 7651 kg olarak tespit edilmiştir.

Konutlara Ait evsel Atık Miktarı hesabı

 

 

ABONE SAYISI

ATIK MİKTARI ton/yıl

EVSEL KATI MİKTARLARININ PAYI

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ(TL/YIL)

Ç.T.V(TL/YIL)

TARİFEYE Esas Toplam Tutarı

MESKEN

5852

6273

%82

988.056,12

88.736,79

899.319,33

MESKEN DIŞI YERLER

1277

1378

%18

216.890,37

13.527,52

203.362,85

TOPLAM

7129

7651

%100

1.204.946,49

102.264,31

1.102.682,18

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmetli  belediyesi mücavir alanından meskenlere çıkan atık miktarı:

2015 yılı kayıtlarına göre düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı 7651 kg/yıl

 

Net toplam sistem maliyeti/toplam atık mikarı= 1.102.682,18.-tl/yıl/7651 ton/yıl

 

144,12 tl/ton

 

6273 (ton/yıl)/5852mesken = 1,07 ton/yıl mesken olarak hesaplanmıştır.

Ton başına katı atık toplama maliyeti 144,12.-tl hesabına göre

Ortalama maliyet = 1,07 ton/yıl-mesken x 144,12=154,20tl/mesken yıl

Aylık ortalama maliyet = 154,20 tl mesken-yıl/12 ay

=12,85 tl/ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 4- TARİFELERİN BELİRLENMESİ

            Atık Miktarlarının Hesaplanması:

            Atık miktarlarının hesaplanmasında mesken abonelerinden sabit fiyat üzerinden işlem yapılacak olup mesken dışı abonelerin hesabında ise yönetmeliğin 18. Maddesi (ç) bendi olan “Atık üreticilerinin hane halkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi belirli özelliklerine göre belirlenecek sabit atık üretim değerleri” başlıklı maddesi göz önüne alınarak hesaplamalar yapılacaktır.

           Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün verilerine göre Ahmetli  Belediye Başkanlığının yıllık toplamış olduğu evsel atık miktarı 7651 ton olarak tespit edilmiştir.

4.1.Konutlara Ait evsel Atık Miktarı hesabı

 

 

ABONE SAYISI

ATIK MİKTARI ton/yıl

EVSEL KATI MİKTARLARININ PAYI

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ(TL/YIL)

Ç.T.V(TL/YIL)

TARİFEYE Esas Toplam Tutarı

MESKEN

5852

6273

%82

988.056,12

88.736,79

899.319,33

MESKEN DIŞI YERLER

1277

1378

%18

216.890,37

13.527,52

203.362,85

TOPLAM

7129

7651

%100

1.204.946,49

102.264,31

1.102.682,18

 

 

 

 

 

 

 

 

                Büyük Şehir Belediyesi MASKİ tarafından Çevre Temizlik Vergisi olarak konutlar için 88.736,79- TL, İşyeri Çevre Temizlik Vergileri için 13.527,52.-TL tahakkuk yapıldığı anlaşılmıştır.Bu verilere göre evsel katı atıkların %82’si meskenlerden %18’si işyeri faaliyeti görülen yerlerden toplandığı anlaşılmıştır.

Ahmetli  Belediyesi mücavir alanından meskenlere çıkan atık miktarı:

2015 yılı kayıtlarına göre düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı 7651 ton/yıl

Net toplam sistem maliyeti/toplam atık miktarı= 1.102.682,18.-tl/yıl/7651 ton/yıl

144,12 tl/ton

6273 (ton/yıl)/5852 mesken = 1,07 ton/yıl mesken olarak hesaplanmıştır.

Ton başına katı atık toplama maliyeti 144,12-tl hesabına göre

Ortalama maliyet = 1,07 ton/yıl-mesken x 144,12 =154,20/mesken yıl

Aylık ortalama maliyet = 69,00 tl mesken-yıl/12 ay

=12,85TL/ay

 

 

 

4.2. Konut Dışı Evsel Katı Atık Üreticileri:

Konut dışı evsel katı atık üreticileri belirlenirken evsel katı atık üreticilerinin nitelikleri ile çevre temizlik vergisi mükellefleri sınıfları dikkate alınmış ve özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünce yıllık olarak toplanan evsel katı atık miktarı 7651 ton olarak hesaplanmış olup, konutlar için  ton hesaplanmış ve toplam katı atığın % 82’ sidir. Konut dışı evsel katı atık miktarı toplam atığın %18 i öngörülmüş olup, konut dışı yerler gruplara ayrılarak katı atık miktarları hesaplanmıştır.

AHMETLİ BELEDİYESİ KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

  SN

MÜKELLEFLER

TL

 

1

Tüm Konutlar Bağımsız Bölüm Başına

12,85-TL

 

2

MEB Okullar ve Yüksekokullar öğrenci sayısı

0,10.-TL

 

3

Dershane,  Kreş, Anaokulu öğrenci sayısı

0,10.-TL

 

4

Yurt, pansiyon yatak sayısı

5,00.-TL

 

5

Düğün Salonu İşletme başına

100,00.-tl

 

6

Sinema Salonu Koltuk Sayısı

1,00.-TL

 

7

Resmi Daireler

100,00.-tl

 

8

Resmi Özel Bankalar personel sayısı

20,00.-tl

9

Atölye ve İmalathaneler

 

9a

Tekstil Atölyeleri

 

9a-1

1-50 m2 arası

50,00.-tl

9a-2

51-100 m2 arası

75,00.-tl

9a-3

101-150 m2 arası

100,00.-tl

9a-4

151 m2 üstü

150,00.-tl

9b

Leblebi İmalathanesi

50,00.-tl

9c

Ayakkabı İmalathanesi

50,00.-tl

10

Hastaneler Yatak Sayısı

5,00.-tl

11

Sağlık Ocakları

100,00.-tl

12

Ekmek ve Simit Fırınları

150,00.-tl

13

Lokanta ve Pide Fırını

100,00-tl

14

Birahane, Cafe, Kafeterya

100,00.-tl

15

Bakkal, Berber, Kırtasiye, Mini Market, Kuaför ve Telefoncular

30,00.-tl

16

Aile Çay Bahçeleri ve parklar m2

0,25.-tl

17

Özel Hastane, Diyaliz Merkezi Rehabilitasyon merkezi yatak sayısı

5,00.-tl

18

Büro, Yazıhane

 

18a

Takipçiler

10,00.-tl

18b

Arzuhalci

10,00.-tl

18c

Mali Müşavir, Mimarlık-Mühendislik Büroları

50,00.-tl

18d

Diş Hekimi

50,00.-tl

18e

Avukatlar

50,00.-tl

18f

Sigortacılar

25,00.-tl

18g

Emlakçı

50,00.-tl

18h

Danışmanlık Büroları

10,00.-tl

18j

Veteriner

50,00.-tl

18k

Eczane

50,00.-tl

18l

Oto Galeri m2 başına

0,50.-tl

19

Süpermarket

250,00.-tl

20

Otel, Motel yatak sayısı

10,00.-tl

21

Mandıra

200,00.-tl

22

Yemek Sanayi

200,00.-tl

 

23

Ahşap Doğrama Sanayi

 

 

23a

Keresteciler

100,00.-tl

 

23b

Marangoz

50,00.-tl

 

24

Sürücü Kursu

100,00.-tl

 

25

Özel Okul ve Meslek Kursları

100,00.-tl

 

26

Akaryakıt İstasyonu

100,00.-tl

 

27

Gazino

150,00.-tl

 

28

Hayvan Çiftlikleri

 

 

28a-1

Büyükbaş 1-20 Hayvan arası

100,00.-tl

 

28a-2

Büyükbaş 21-50 Hayvan arası

200,00.-tl

 

28a-3

Büyükbaş 51-100 hayvan arası

400,00.-tl

 

28a-4

Büyükbaş 101 üstü

1.000,00.-tl

 

28b-1

Küçükbaş 1-20 hayvan arası

50,00.-tl

 

28b-2

Küçükbaş 21-50 hayvan arası

100,00.-tl

 

28b-3

Küçükbaş 51-100 hayvan arası

150,00.-tl

 

28b-4

Küçükbaş 101 ve üstü

250,00.-tl

 

28c-1

Kümes hayvanları 1-10.000 arası

300,00.-tl

 

28c-2

Kümes hayvanları 10.001-20.000 arası

600,00.-tl

 

28c-3

Kümes Hayvanları 20.0001 üzere

750,00.-tl

 

29

Ahmetli  küçük Sanayi sitesi kooperatifi

20,00.-tl

 

30

Mezbaha ve kesimhane

500,00.-tl

 

31

Pazarcı Esnafı m2

1,00.-tl

 

32

TİCARETHANELER, KÜÇÜK İŞLETMELER VE PERAKENDE SATIŞ YERLERİ VE BENZERİ YERLER(motor tamircileri, tuhafiyeciler, kuyumcular, zücaciyeciler, terzi, sıhhi tesisatçılar, elektrikçiler, yapı marketler, kömür satıcıları, tüp ve su satıcıları, tost ve büfeler, ayakkabı satıcıları, çiçek satıcıları, oto yıkamacıları, halı yıkamaçları, aktarlar, gübre satıcıları, akü satıcıları, lastik bayileri)

 

 

32a

1-30 m2 arası

15,00.-tl

 

32b

31-60 m2 arası

30,00.-tl

 

32c

61-100 m2 arası

45,00.-tl

 

32d

101-200 m2 arası

60,00.-tl

 

32e

200 m2 üzeri

100,00.-tl

 

33

Tabloda yer almayan hizmet grupları için hizmet gurubuna en yakın tarifeler baz alınarak ücretlendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TARİFELER

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış

Olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Bu tarife türü tercih edilmemiştir.

Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Tarafımızdan izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde çevre temizlik vergisi verilerinden ve Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuştur.

Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.

Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

Yine Evsel atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik Yönetmeliğin 12. Maddesinde MADDE 12 – (1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler. (2) Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar. Denildiğinden her bir abone ile sözleşme imzalanmalıdır.  

Konutlara ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Gelir Birimimize  ödenecektir. Konutlara ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dâhil olarak  tahsil edilecektir. Ayrıca su aboneliği olmayıp konut tarifesinden tahsil edilecek olan evsel katı atık üreticileri evsel katı atık bedellerini 2 taksitte Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında ödeyeceklerdir.

Konut dışı evsel katı atık üreticilerinin evsel atık bedelleri tespit edilirken;

Konut dışı evsel katık ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarlarını su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Gelir Birimimize  ödenecektir. Su abonesi bulunmayan evsel katı atık mükellefleri ise 2 eşit taksite bölünmüş olup, taksit tutarları katma değer vergisi dâhil olarak  Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanında ödenecektir.

Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi, diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir. 

Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.

           

6. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME

6.1. Faturalama İlkeleri

Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,

Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.)

Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,

Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,

Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.

Diğer evsel atık üreticilerine yapılan hizmet bedeli Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanlarında ödeneceğinden, Çevre Temizlik Vergisi makbuzları üzerinde ayrı bir Kalem olarak gösterilecektir.

6.2. Muhasebeleştirme

Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve Berta rafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

 

 

 

7. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Rapor Belediyemizin İnternet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 15 süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır.

 

8. SONUÇ

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır.

 

 

 

 

« Tüm Haberler

HABERLER

 
 

SOSYAL HİZMETLER