İhaleler

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPTIRILACAKTIR

28.03.2022

 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

 AHMETLİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

TİP YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                         : 2022/238645

1- İdarenin

a)  Adresi                                                            : ALTIEYLÜL MAHALLESİ BELEDİYE CİVARI SOKAK NO:2 AHMETLİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                                 : 2367681300 - 2367681092

c) Elektronik Posta Adresi                                   :   alperrkan@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2- İhale konusu yapım işinin

a)  Niteliği, türü ve miktarı                                   : Betonarme Karkas Taşıyıcı Sistem, Çelik Konstrüksiyon Çatı Ölçüleri teknik şartnamelerde ve

projelerde belirtilen 1259.81m² inşaat alanına sahip 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                 : Kurtuluş Mahallesi Çay Sokak Ahmetli / MANİSA

c) İşe başlama tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                       : Yer tesliminden itibaren 240 (İki Yüz Kırk) takvim günüdür.

 

3-  İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : 6 Eylül Mahallesi Belediye Civarı Sokak No:2 Ahmetli / MANİSA

b) Tarihi ve saati                                                 : 11.04.2022 - 10:00

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6   Tüzel kişi tarafından deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi

(B) Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup : Bina İşleri" ve/veya

(B) Üst Yapı İşleri III. Grup işin ikmal, onarım, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işleri benzer olarak kabul edilecektir.

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ahmetli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ahmetli Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER