İhaleler

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPTIRILACAKTIR.

08.12.2020

       GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPTIRILACAKTIR

 AHMETLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 999 kWe GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                        : 2020/675004

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : ALTIEYLÜL     MAHALLESİ     BELEDİYE     CİVARI    SOKAK     NO:2    45450    MERKEZ AHMETLİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                                : 2367681300 - 1367681092

c) Elektronik Posta Adresi                                  : dincer_tugrul@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 1 ADET ANAHTAR TESLİMİ ŞEBEKE BAĞLANTILI 999 kWe GÜNEŞ ENERJİSİ

SANTRALİ YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                 : MANİSA İLİ AHMETLİ İLÇESİ CANBAZLI MAHALLESİ 0 ADA 138 (381) PARSEL

c) İşe başlama tarihi                                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                      : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

3-  İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : ALTIEYLÜL MAHALLESİ BELEDİYE CİVARI SOKAK NO:2 AHMETLİ

b) Tarihi ve saati                                                 : 29.12.2020 - 14:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6   Tüzel kişi tarafından deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Aşağıda listesi verilen dokümanlar ihale aşamasında teklif ile birlikte İDAREYE sunulacak olup, İDARE işin yürütülmesi esnasında gerekli göreceği başka dokümanları da isteme hakkına sahiptir. a) Planlama, üretim, teslim, montaj ve devreye alma sürelerini gösteren detaylı programı,

b)  Simülasyon programlarının (PVSol, PVSyst vb.) biriyle hazırlanmış, teklif edilen GES’in Ahmetli koşullarında ayrı ayrı aylık ve yıllık enerji üretim değerlerini gösterir analiz raporu ve kullanılan simülasyon programına ait dijital dosya, c) GES ve ENH’de kullanılacak donanım ve teçhizata (güneş paneli, evirici, DC/AC kablo, pano, röle, trafo, YG hücreler, AG şalt malzemeleri vb. ekipman ve cihazlar) ait marka, model, sayı ve miktar bilgilerini içeren malzeme listesi, d) GES ve ENH’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait teknik kataloglar, e) GES ve ENH’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait standart belgeleri, f) GES ve ENH’de kullanılacak donanım ve teçhizata ait garanti belgeleri, g) Veri kayıt (data-logging) ve uzaktan izleme/takip (monitoring) sisteminin detaylı şeması ve açıklamaları, h) Güvenlik kamerası sisteminin detaylı şeması ve açıklamaları, i) İSTEKLİNİN GES yapım işini TEDAŞ tarafından onaylanan mevcut GES projesinden farklı bir şekilde gerçekleştirmek istemesi durumunda, TEDAŞ proje usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanmış güneş enerjisi santrali yerleşim planı, YG-AG tek hat şeması, topraklama planı (topraklama hesabı eki), panel taşıyıcı sisteme (konstrüksiyon) ait statik hesap raporu ve teknik çizimler.

 

4.4.          Bu ihalede benzer olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde ;''2.7. İhale konusu işin (Ek-1) 'de yer alan listede hiçbir gruba dahil olmadığı yada edilemediğinin tespiti halinde ise Benzer İş belirlemesi işin niteliğine göre,Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 3 .maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.'' düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu iş, tebliğ ekindeki Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş grupları listesindeki hiç bir gruba dahil olmadığı ya da dahil edilmediği için benzer iş olarak; kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara yapılmış en az 5(beş)MW gücünde Tedaş tarafından geçici kabulünün veya Enerji Bakanlığı kabulünün yapılmış olduğu GES kurulum işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisliği

 

5.                Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER