Etik Faaliyet Raporu

ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU
 
1. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlenerek personele, ilgili yönetmelik dağıtılmış olup, yönetmelik ile ilgili bilgiler personele aktarılmıştır.
 
2. Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.
 
3. Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.
 
4. Etik kuruluna 2010 yılı içinde şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.
 
5. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personelimize imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmıştır.
 
6. "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu"un hazırlanarak kurumların internet sitesinde yer verilmesinin sağlanması amacıyla Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2010 tarih ve497/1197 sayılı yazısının gereği yapılmıştır.
 
7. Etik komisyonu 2010 yılı faaliyet raporu hazırlanarak Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. 
 
T.C.
AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ETİK KOMİSYONU
 
13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;
Kurum ve kuruluşlarda etnik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek ,personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluştururlar denildiğinden; 
Belediyemizde Etik Komisyonu 22.03.2010 tarihinde oluşturulmuş olup komisyon üye bilgileri aşağıda mevcuttur.
 
 
KOMİSYON ÜYELERİ
 
Komisyon Üyesi          : Tuğrul DİNÇER  Yazı İşleri Müdür V. 
Komisyon Üyesi          : Ayşe YILDIZ Mali Hizmetler Müdür V. 
Komisyon Üyesi          : Yılmaz ÇELİK İnşaat Mühendisi
 
MEVZUAT
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 Sayılı Kanun )
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmeli
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
 
 Kamu Hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;
 
Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak ,ihtiyaçlarını en etkin ,hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak ,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı;
Görevimi insan haklarına saygı , saydamlık ,katılımcılık ,dürüstlük ,hesap verebilirlik ,kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,
Din,Dil,Felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
Görevimi görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi;
Kamu Malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı bu mal ve kaynakları israf etmemeyi ,
Kişilerin dilekçe bilgi edinme şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı hizmetten yararlananlara çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
Kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 
FAALİYETLER
 
Belediyemizde etik komisyon oluşturulmuş olup kurumumuz internet sitesi giriş sayfasında etik komisyonumuza verilmiş ve etik ile ilgili faaliyetlerimizi tanıcı bir bölüm oluşturulmuştur. 
 
İLETİŞİM
 
Ahmetli Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim bilgileri 
0236 768 10 20

SOSYAL HİZMETLER