İhaleler

Kestelli Mahallesi

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü Kestelli Mahallesi Akçeşme Mevkii 415 Parselde kayıtlı olan 70.100,00 m² tarlanın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen taşınmazın ihalesi 29 Eylül 2014 Pazartesi günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. İştirakçilere İlanen Duyurulur. 10.09.2014

Cinsi        Adresi              Ada-Parsel          Yüzölçümü     Muhammen Bedeli    Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                     

 

Tarla     Kestelli Mah.     415 Parsel           70.100,00 m2      175.250.00.-TL           5.260,00.-TL      11.00

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER