İhaleler

2014 (Bağımsız bölüm 10 no dükkan yeni fiyat satış)

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü 9 pafta 2320 parseldeki 1 adet dükkânın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen dükkânın ihalesi 24 Eylül 2014 Çarşamba günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Dükkân satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan dükkânların muhammen bedelleri ve %3 geçici teminatları aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. İştirakçilere İlanen Duyurulur. 10.09.2014

Cinsi     Adresi          Bağımsız  Bölüm No     Arsa Payı        Muhammen Bedeli   Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                    

 

Dükkan 6 Eylül mah.    zemin             10             6/616           63.750,00.-TL          1.912,50.-TL       15.00 

 

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER