İhaleler

Yaraşlı Mahallesi

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü Yaraşlı Mahallesi Çayaltı Mevkii 139 Ada 16 Parselde kayıtlı olan 4.619,00 m² tarlanın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen taşınmazın ihalesi 26 Eylül 2014 Cuma günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. İştirakçilere İlanen Duyurulur. 10.09.2014

 

Cinsi        Adresi            Ada-Parsel            Yüzölçümü     Muhammen Bedeli    Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                     

 

Tarla     Yaraşlı Mah.   139 Ada/16 Parsel    4.619,00 m2     46.190.00.-TL         1.390,00.-TL         10.30

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER