İhaleler

Derici Mahallesi

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü Derici Mahallesi Hamamkırı Mevkii 6 pafta 230 parselde kayıtlı olan 68.000 m² tarlanın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen taşınmazın ihalesi 24 Eylül 2014 Çarşamba günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır.

 

 

Cinsi       Adresi       Ada-Parsel           Yüzölçümü    Muhammen Bedeli   Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                    

 

Tarla    Derici Mah.     6 Pafta-230 parsel  68.000,00 m²   170.000.00.-TL       5.100,00.-TL         16.30

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER