İhaleler

Güldede Mahallesi

17.09.2014

1- Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Belediyemiz mülkü 272 Ada 13 parsel No:3’de kayıtlı bulunan 245 m2 1 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma) suretiyle yapılacaktır.

2- Adı geçen taşınmazın ihalesi 17 Eylül 2014 Çarşamba günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmazın satışıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği şekilde konulmuştur.

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. İştirakçilere İlanen Duyurulur. 03.09.2014

 

Cinsi        Adresi                       Ada/Parsel                Muhammen Bedeli   Geçici Teminatı    İhale Saati  

                                                                                                                    

 

Arsa    Güldede mh.Boztaş sk    272 Ada 13 Parsel        120.000,00                 3.600,00               12.00

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER